ಸಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ದುಶ್ಚಟಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಕುರಿತಾದ ಮತ್ತು ಮೂಡನಂಬಿಕೆಗಳ ಸಮಾಜದ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಡುತ್ತಿದೆ.